Revize vyhrazených plynových zařízení

Povinnost provádění revizí plynových zařízení externi_stranka vyplývá z nařízení vlády č. 191/2022 Sb. externi_stranka.

Nabízíme provádění revizí plynových zařízení:

  • Regulační stanice plynu
  • Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  • Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan-butanu a jejich směsí
  • Nízkotlaké, středotlaké plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
  • Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
  • Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
  • Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
  • Stabilní plynové motory - kogenerační jednotky

Každá revize/kontrola plynového zařízení má danou platnost, kterou je třeba pravidelně obnovovat. Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. externi_stranka jsou stanoveny lhůty revizí a kontrol plynových zařízení dle následující tabulky.


Tabulka 1 – Periody revizí a kontrol plynových zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. externi_stranka

DRUH REVIZEPERIODA

Provozní revize

1 x za 3 roky*

Kontrola

1 x za rok (kromě roku, kdy je prováděna provozní revize)

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu – její provedení zajišťuje dodavatelská společnost

Tlaková zkouška

Zpravidla součástí výchozí revize. Její platnost je maximálně 6 měsíců.
Dále se provádí po stavbě/rekonstrukci plynovodu v délce větší než 3 m, pokud byl plynovod déle než 6 měsíců bez plynu, pokud byly prováděny zásahy mající vliv na těsnost plynovodu, v případě odůvodněného podezření na porušení těsnosti plynovodu.

Servisní prohlídka spotřebičů

zpravidla 1 x za rok**

*  Mimo pravidelné lhůty je třeba provést provozní revizi také při převodu plynovodu na jiný než zemní plyn, při jeho rekonstrukci, po skončení zkušebního provozu, po zásazích, které mohly mít vliv na jeho bezpečnost a spolehlivost, po odstavení delším než 6 měsíců nebo po nuceném odstavení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.
** Zatímco perioda provádění kontrol a revizí plynových zařízení je stanovena legislativně, četnost provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů určuje vždy výrobce plynového spotřebiče v návodu k obsluze a servisu.


Revize vyhrazených tlakových zařízení

Povinnost provádění revizí tlakových zařízení externi_stranka vyplývá z nařízení vlády č. 192/2022 Sb. externi_stranka.

Nabízíme provádění revizí následujících tlakových zařízení:

  • Tlakových nádob stabilních (TNS) v periodách dle tabulky 2
  • Parních a horkovodních kotlů 4. třídy - tedy do 8 t/hod páry resp. výkonu 5,8 MW v periodách dle tabulky 3

Tabulka 2 – Periody revizí tlakových nádob stabilních (TNS) dle ČSN 69 0012:

DRUH REVIZEPERIODA

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu, ale také u zrekonstruovaných nebo přemístěných zařízení, nebo když se změnil účel jejich užití

První provozní revize

do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu

Provozní revize

1 x za rok

Vnitřní revize

1 x za 5 let - nebo před/po rekonstrukci nádoby, při odstávce delší 2 let nebo při sezónním provozu vždy před započetím sezóny

Zkouška těsnosti

po vnitřní revizi nebo při potřebě bližšího určení netěsnosti

Tlakové zkoušky

1 x za 9 let

Školení obsluhy

1 x za 3 roky


Tabulka 3 – Periody revizí parních a horkovodních kotlů dle ČSN 07 0710:

DRUH REVIZEPERIODA

Provozní revize

1 x za 3 měsíce

Vnitřní revize

1 x za rok - nebo před/po rekonstrukci tlakové části kotle, při odstávce delší 2 let nebo při sezónním provozu vždy před započetím sezóny.

Tlaková zkouška

perioda 1 x za 10 roků nebo po odstávce delší 2 let

Prověrka odborné způsobilosti

1 x za 3 roky*

*  Mimo pravidelné prověrky způsobilosti před pracovníkem stanoveným provozovatelem je nutné 1 x za 5 let absolvovat zkoušky na TiČR pro osbluhu kotlů příslušné třídy a paliva.


Revize dalších vyhrazených zařízení

V případě potřeby jsme schopni zajistit revize také vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu NN i VN včetně zařízení s nebezpečím výbuchu a také vyhrazených zdvihacích zařízení.