Kontroly systémů vytápění

Povinnost provádění kontrol systémů vytápění externi_stranka (dříve kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie) vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. externi_stranka, o hospodaření energií, a jeho prováděcí vyhlášky č. 38/2022 Sb. externi_stranka, o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Na rozdíl od revizí vyhrazených zařízení prováděných z pohledu bezpečnosti provozu technických zařízení jsou tyto kontroly prováděny z důvodu snížení ztrát energie při výrobě tepla, jeho rozvodu a spotřebě.

Pokud jste kontrolu systému vytápění externi_stranka ještě neprováděli a provozuje topný systém o výkonu nad 70 kW, tak vzhledem k zákonnému požadavku provádění těchto kontrol od roku 2007, už pravděpodobně na Vámi provozovaném zařízení měla tato kontrola proběhnout.

Četnost provádění kontrol systémů vytápění

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence (dle zákona č. 458/2000 Sb. externi_stranka, energetický zákon) na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je povinnost provádět kontroly jednou ročně.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol uvedena v následující tabulce.


Tabulka 1 – Četnost provádění kontrol systémů vytápění neprovozovaných na základě licence

Výkon kotleDruh paliva Perioda kontrol (roky)Automatizační a řídicí systém budovy splňuje požadavky vyhlášky*
Stávající systémyNové systémy
od 70 kW do 100kWvšechna paliva53není třeba provádět

*   Automatizační a řídicí systém obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění kontroly, musí být vybaven:

  • a) funkcí průběžného elektronického monitorování, které vyhodnocuje efektivitu provozu systémů a upozorňuje a poskytuje informaci v případě výrazného poklesu efektivity
  • b) řízením pro zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a užití energie.

(2) Automatizační a řídicí systém jiné než obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost kontroly, musí být schopen:

  • a) nepřetržitě monitorovat, registrovat a analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci,
  • b) umožňovat ukládání výstupů z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců,
  • c) srovnávat v čase energetickou náročnost budovy ve vztahu k potřebě, zjišťovat snížení účinnosti technických systémů budovy a informovat obsluhu řídicího systému budovy o možnostech zlepšení energetické účinnosti,
  • d) umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy budovy a jinými spotřebiči v budově, jakož i interoperabilitu se zařízeními různých typů a od různých výrobců.