Cenová kalkulace služeb externího energetika

Zajištění funkce externího energetika může být stanoveno jak paušální částkou na základě předem známých požadavků, tak i uzavřením smlouvy o spolupráci, s nepravidelným (zpravidla měsíčním) objednáváním služeb dle potřeb Vaší organizace.

Výhodou první varianty je nižší průměrná hodinová sazba vyjádřená pravidelnou měsíční platbou, ve které jsou zahrnuty zasmluvněné pravidelné činnosti spojené s výkonem služby energetika. Pouze v případě žádosti zákazníka o mimořádnou výpomoc např. při spolupráci s odstraňováním poruch či havárií na energetických zařízeních jsou na základě vystavené nabídky účtovány vícenáklady.

Výhodou druhé varianty je zejména u organizací, které nemají detailní představu o rozsahu potřeb, možnost objednávání služeb externího energetika dle aktuálních potřeb.

Průměrné náklady malé organizace s vlastním objektem s plynovou kotelnou se pohybují v částce od 1500,- Kč.


Kontrola systému vytápění

Náklady za provedení kontroly systému vytápění jsou stanoveny v závislosti na velikosti zdroje tepla, zásobovaného objektu, dostupnosti dokumentace, provozního řádu, apod. Cena je vždy stanovena individuálně, ale orientačně se jedná o částky od 6 000,- Kč.


Revize/kontroly plynových zařízení

Náklady za provedení revizí/kontrol plynových zařízení jsou stanoveny v závislosti na velikosti rozvodu plynu, zdroje tepla a případném současném provedení dalších prohlídek. Cena je vždy stanovena individuálně, ale orientačně se jedná o částky od 2 500,- Kč.


Revize/prohlídky/zkoušky tlakových zařízení

Náklady za provedení revizí/zkoušek tlakových zařízení jsou stanoveny v závislosti na množství zařízení daného odběratele, jejich velikostech a případném současném provedení dalších prohlídek. Cena je vždy stanovena individuálně, ale orientačně se jedná o částky od 500,- Kč.


Měření termokamerou

Pro termografické měření používáme kvalitní kameru Testo 883 s nativním rozlišením 320 x 240 pixelů a možností interpolace na rozlišení 640 x 480 pixelů. Náklady na provedení měření částí Vašich objektů zahrnují společně s vypracováním výsledné souhrnné zprávy se odvíjí od časové náročnsoti měření. U typického zákazníka se zpravidla jedná o částky okolo 8 000,- Kč.


Měření elektrických veličin

Náklady na měření jednoho odběrového místa včetně zpracování dat a výsledné souhrnné zprávy (měření proudového zatížení v jednotlivých fázích pro stanovení hlavního jističe) se odvíjí od samotné potřebné délky měření. U typického odběratele se zpravidla jedná o částky okolo 6 000,- Kč.